- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล-รวมปก (เอกสารหมายเลข1)

- ปก (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- แบบเสนอข้อมูลส่วนบุคคล (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- เเบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3ปี (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- เเบบเเสดงการเสนอผลงานเพื่อเสนอขอเข้ารับการคัดเลือก (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- ข้อเสนอเเนวความคิด (อ.ก.พ. ข้อ 1.2 เเละ 1.3) (เอกสารหมายเลข2)

- เเบบประเมินผลงาน-รวมปก (เอกสารหมายเลข3)

- ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา-รวมปก (เอกสารหมายเลข3)

- ข้อเสนอเเนวความคิด-รวมปก (เอกสารหมายเลข3)