พิมพ์
หมวด: แบบฟอร์ม การเจ้าหน้าที่

- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล-รวมปก (เอกสารหมายเลข1)

- ปก (อ.ก.พ. ข้อ1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- แบบเสนอข้อมูลส่วนบุคคล (อ.ก.พ. ข้อ1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (อ.ก.พ. ข้อ1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (อ.ก.พ. ข้อ1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3ปี (อ.ก.พ. ข้อ 1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- แบบแสดงการเสนอผลงานเพื่อเสนอขอเข้ารับการคัดเลือก (อ.ก.พ. ข้อ1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (อ.ก.พ. ข้อ1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- ข้อเสนอแนวความคิด (อ.ก.พ. ข้อ1.1) (เอกสารหมายเลข2)

- แบบประเมินผลงาน-รวมปก (เอกสารหมายเลข3) 

- ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา-รวมปก (เอกสารหมายเลข3)

- ข้อเสนอแนวความคิด-รวมปก (เอกสารหมายเลข3)