พิมพ์
หมวด: แบบฟอร์ม การเจ้าหน้าที่

1.ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 1)

2.แบบแสดงรายละเอียดของผลงานเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน (เอกสารแนบ 2)