BannerCifsInfo5

 

 

Step

 

 ตรวจดูว่ามีข้อมูลอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

 กรณีถ้ามี

1. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ค้นหา จาก ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

2.ถ้าสงสัยเป็นบุคคลต่างด้าว เจ้าหน้าที่ขอดูหลักฐาน อาจไม่ให้บริการก็ได้

3. ถ่ายสำเนา

4. รับรองสำเนาถูกต้อง

 

กรณีถ้าไม่มี

1.ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ 

2.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือการรกรอกแบบฟอร์มหรือเจ้าหน้าที่กรอกให้ก็ได้

3.ขอรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อ

4. ถ้าสงสัยเป็นบุคคลต่างด้าวเจ้าหน้าที่ขอดูหลักฐาน เจ้าหน้าที่อาจไม่ให้บริการก็ได้

5.เจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปเก็บข้อมูลข่าวสารจากแห่งอื่น

6.ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอได้หรือไม่

7. ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ

8.ถ่ายสำเนา

9. รับรองสำเนาถูกต้อง