การตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์

 

 

Stap1

ขั้นตอนการดำเนินการผ่านหน่วยปกครองพื้นที่ 

1.แจ้งผ่านหน่วยปกครองพื้นที่ 

2.หน่วยปกครองพื้นที่พิจารณาทางปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.กรมการปกครองรวบรวมตรวจสอบผู้ประสงค์ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จัดส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

4. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรม

5. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ 

6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สรุปข้อมูลผู้เข้าตรวจแจ้ง กปค.และรายงานผลการตรวจไปยังสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 

7.กรมการปกครองดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชน 

8 ผู้ตกหล่นได้รับบัตรประชาชน 

 

Stap2

 ขั้นตอนการดำเนินการผ่านยุติธรรมจังหวัด 

1.หน่วยปกครองพื้นที่พิจารณาทางปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ยุติธรรมจังหวัด รับเรื่องตรวจสอบข้อมูล ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวบรวมรายชื่อ ส่งกรมการปกครอง 

4.กรมการปกครองรวบรวมตรวจสอบผู้ประสงค์ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จัดส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

5. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรม

5. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ 

6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สรุปข้อมูลผู้เข้าตรวจแจ้ง กปค.และรายงานผลการตรวจไปยังกรมการปกครอง และรายงานผลการตรวจยังสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

7.กรมการปกครองดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชน 

8 ผู้ตกหล่นได้รับบัตรประชาชน