พิมพ์
หมวด: กฎหมายลำดับรอง พรบ. การให้บริการ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และหลักเกณฑ์ และวิธีการงดหรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560