พิมพ์
หมวด: กฎหมายลำดับรอง พรบ. การให้บริการ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง กำหนดขอบเขตของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในการขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรา 5 (2) และ (4) พ.ศ.2560