พิมพ์
หมวด: กฎหมายลำดับรอง พรบ. การให้บริการ

ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีมีการร้องขอตามมาตรา 5 (1) (2) (3) และ (4) ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2560