1. ร่างประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)