พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 คน โดยวิธี e-bidding
1. รายละเอียดเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ 
2. รายละเอียดขอบเขตของงาน
3. รายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561