พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับการตรวจสารพันธุกรรม )