พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการเช่ารถยนต์จำนวน 10 คัน

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561