สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
117 2560