สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการทดสอบและประเมินผลผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์และมาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 2.2.2 การทดสอบศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐาน ISO 19011

 

Prp2 24 8 59