ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก

        - ส่งเสริมและพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชน หน่วยงานภายนอก และผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้บริการของสถาบันฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์

     - พัฒนามาตรฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ และบูรณาการข้อมูล

     - ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

- ส่งเสริมให้เกิดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์

     - ส่งเสริมและสร้างระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ครอบคลุมงานนิติวิทยาศาสตร์

        - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความโปร่งใสในการบริหารโครงการ และการจัดการความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- พัฒนาบุคคลากรสายอาชีพ ICT ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตามมาตรฐานสากล - พัฒนาบุคคลากรผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีทักษะการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์ความรู้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   - สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ และอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย

    - พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานการเชื่อมต่อ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

      - ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารที่ทำการใหม่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์