แจ้งการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ 9 กันยายน 2559 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการซ้อมแผนป้องกันอัตคีภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนความรู้การจัดการเมื่อเเกิดเหตุสถานะการณ์ฉุกเฉินขึ้น ที่ ห้อง Data Center ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป