CIO


Capture

021

โทร:02-1423462 

 

 

วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

"เป็นองค์การที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบบูรณาการงานนิติวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"

 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการยกระดับงานนิติวิทยาศาสตร์เป็นมาตรฐานสากล

  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง อาชญากรรมพิเศษ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานให้บริการประชาชนด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

เป้าประสงค์

  1. มีระบบให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  2. มีการบูรณาการข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ภายในและรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

  3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์และการบริหาร

  4. บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

  5. มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยมีความมั่นคงในระดับสากล