พิมพ์
หมวด: ข่าวรับสมัคร สรรหา/โอนย้าย

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป