นโยบายคุณภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

   1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้มีระดับเทียบเท่ากับมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

    2. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยใช้วิทยาการที่ทันสมัย

    3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จักธำรงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

    4. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นไปสู่ความเป็นวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์รักษาความสุจริตโปร่งใส มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการตรวจพิสูจน์