วิสัยทัศน์

"องค์การชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ"

 พันธกิจ

   1.พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล

    2.ให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

    3.สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    4. เสนอนโยบายและทิศทางงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ

    5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก

มืออาชีพ ชอบธรรม จิตบริการ มาตรฐานสากล    “CIFS”

C = Competencies

    บุลากรของสถาบันฯ เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงทุกระดับ

 I = Integrity

    บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

F = For people

    บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตบริการในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขและความเป็นธรรมของประชาชนทุกระดับ

S = Standard

    บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ที่เชื่อมั่น และเพียรพยายามในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  

 

เป้าหมายการให้บริการ

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์