ยุทธศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

    1.พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล

    2.ให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

    3.สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    4. เสนอนโยบายและทิศทางงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ

    5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

Sta1

Sta3