Lanmpic

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) และปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ ค.พ.ศ. ทั้ง 5 คณะ ดังนี้

                       1.1 คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ

                       1.2 คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการแจ้ง การจัดเก็บ      การรวบรวม และการประสานข้อมูลเกี่ยวกับคนหายและศพนิรนาม

                       1.3 คณะอนุกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมภาคประชาสังคม

                       1.4 คณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านติดตาม  คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

                   1.5 คณะอนุกรรมการจัดทำระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม

2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางตลอดจนจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย คนนิรนาม และพิสูจน์ศพนิรนาม

3.เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านติดตามคนหายคนนิรนาม และพิสูจน์ศพนิรนาม

4.ดำเนินการส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม คนหายคนนิรนาม และพิสูจน์ศพนิรนาม

5.เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ    การดำเนินงานด้านติดตามคนหาย คนนิรนาม และพิสูจน์ศพนิรนาม

6.จัดทำระบบมาตรฐาน และฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายคนนิรนาม และพิสูจน์ศพนิรนาม

7.ส่งเสริมการศึกษาอบรม วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านพิสูจน์บุคคลสูญหายคนนิรนาม และศพนิรนาม 

8.พัฒนาระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และพิสูจน์ศพนิรนามโดยเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลในประเทศที่ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบ และค้นหาญาติที่สูญหายได้ทั่วประเทศ

9.พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์บุคคลสูญหาย คนนิรนาม และศพ    นิรนามทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งช่วยเหลือ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10. ตรวจวิเคราะห์โครงกระดูก เพื่อพิสูจน์บุคคล รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน        การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

11. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามให้ประชาชนทั้งใน และต่างประเทศได้รับทราบ ช่วยเหลือและสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ผ่านช่องทางต่างๆ

12.เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Mpic Img1

LadMPIC2