Lanmpic

กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  รับแจ้งบุคคลสูญหายและศพนิรนามทั่วประเทศ

(2)  ตรวจพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อระบุบุคคล

(3)  ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ค้นหา และเก็บรวบรวมวัตถุพยานในกรณีบุคคลสูญหาย หรือศพนิรนาม

(4) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ค้นหา เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ

(5)  จัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย ฐานข้อมูลศพนิรนามและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

(6)  รับเรื่องราวร้องทุกข์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

(7)  วิจัยและพัฒนางานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหาย และศพนิรนาม

(8)  ดำเนินการตามนโยบายคุณภาพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(9)  พัฒนาคู่มือและเอกสารคุณภาพในห้องปฏิบัติการ

(10) กำหนดและกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ    ที่ได้รับมอบหมาย

Mpic Img1

LadMPIC2