LawGroup

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่  ความรับผิดทางแพ่งอาญา  ดำเนินการทางวินัย งานคดีปกครอง  งานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจของสถาบัน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

1. พัฒนาและยกร่างกฎหมาย  กฎ  และข้อบังคับ  ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

2.พิจารณาตอบข้อหารือ  และการตีความด้านกฎหมายจากหน่วยงานภายนอกหรือภายใน

 

3. ตรวจสอบและพิจารณาการทำนิติกรรมและสัญญา  เช่น  สัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  สัญญาจ้างเหมาบริการ  หรือสัญญาลาศึกษาต่อ  เป็นต้น

 

4.ให้ความเห็นและคำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่บุคลากรหรือหน่วยงานภายในภายนอกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือประชาชนทั่วไป

 

5.  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งระเบียบหรือข้อตกลงในการร่วมกันปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

6.  ดำเนินคดีอาญา  ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้กระทำความผิดต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  เช่น  ความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  ความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป  คือการปลอมเอกสาร  ใช้เอกสารปลอม  ยักยอกทรัพย์  ฉ้อโกง    ลักทรัพย์  ฯลฯ  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์  เป็นต้น

 

7.  ดำเนินคดีแพ่ง  ตามกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539

 

8.  ดำเนินคดีปกครอง  ดำเนินคดีปกครองกรณีที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่    ถูกฟ้องคดีตามกฎหมายปกครอง

 

9.  ประสานงานกับพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินคดีตามข้อ 6 ข้อ 7 และ ข้อ 8 

 

10.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ  การร้องทุกข์  หรืออุทธรณ์  การสอบสวน ที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

11.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งการสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์และประมวลจริยธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

12.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย