InternalAuditGroup

- สรุปการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

- สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)

- สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน (เม.ย. 58 - ก.ย. 58)

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 4 เดือน (ต.ค. 58 - ม.ค. 59) 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 59 - 31 พ.ค. 59

- รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 59 - 30 ก.ย. 59

- สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายงานสรุปผล ครั้งที่ 1 (ต.ค.59 - ม.ค.60)