InternalAuditGroup

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม

การบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

2.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ

3.สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและบัญชี

4.สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายแผนงานระเบียบปฏิบัติที่วางไว้  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

6.วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรขององค์กร

7.ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การคลังของหน่วยรับตรวจ

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย