พิมพ์
หมวด: หน่วยงานในสังกัด

 

                       

Title Ict

Forensic Science Information Center

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 

  1. บริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและนอกหน่วยงาน โดยการจัดสร้างและพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม ฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ และฐานข้อมูลสารพันธุกรรม 
  2. จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมของประเทศ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดย ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดทำแผน ให้มีเป้าหมายและกรอบแนวทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   
  3. บริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดย การควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นตามไปตามฐานสากลุ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานงานตามภารกิจต่างๆ ของสถาบันฯ โดย ศึกษา ความต้องการ ประมวลผล นำเสนอเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ด้านงานอำนวยการสนับสนุน ด้านบริหารจัดการงานนิติวิทยาศาสตร์ และควบคุมห้องปฏิบัติการ ด้านสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
  5. ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาดิจิทิลของสถาบันฯ  
  6. พัฒนาสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์  
  7. บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

มีขอบเขตและปริมาณงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  2. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง
  3. กลุ่มฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศ

Station Ict