Title Ict2

  1.  ฝ่ายบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์

 1.1ปฏิบัติงานบริหารจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูลกลางบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม ฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

    1.2บริหารจัดการสิทธิการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

     1.3บริหารจัดการระบบการสำรองและการคู้คืนฐานข้อมูลกลางและระบบสารนเทศของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

     1.4 ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และระบบการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

     1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 2. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

    2.1ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอำนวยความสะดวก ทั้งภาครัฐ และประชาชน 

    2.2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานและของสถาบันสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

    2.3ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้ สะดวก รวดเร็ว  

     2.4 ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์  ระบบสารสนเทศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และระบบการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

     2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

  3.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดสร้างและพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม ฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ และฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (

  3.2 บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม ฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ และฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (

   3.3 บริหารจัดการ มาตรฐานข้อมูลสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

   3.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พัฒนาสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์

  3.5ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (DSS : Decision Support Systems)  

 3.6เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านวิชาการและสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สร้างขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย