Title Ict1

 

 1. ผ่านยุทธ์ศาสตร์และแผนงานเทคโนโลยี
  1. จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมของประเทศ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ แผนบริหารความต่อเนื่องด้านระบบสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
  3. จัดทำแผนและดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Contingency Plan)  
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อและบริหารจัดการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 1.  ฝ่ายบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำนโยบายและแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัย และทบทวนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
  2. ดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบช่องโหว่ ระบบงาน  ตรวจจับภัยคุกคาม  เฝ้าระวังป้องกันระบบฐานข้อมูลกลาง  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมจากภายใยและภายนอกองค์กร
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา ผลกระทบ  ลดภัยคุกคามและจุดอ่อน เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีความมั่นคงปลอดภัย
  5. ตรวจสอบ  และควบคุมคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ICT Security Audit)
  6. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างแนวความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายและแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและภัยทางไซเบอร์
  7. ติดตามและตรวจสอบ เฝ้าระวัง การบุกรุก โจมตี ก่อกวน ระบบเครือข่าย จากภายใน และภายนอก
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 2.    ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ประกอบและระบบที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการเพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
  2. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ชำรุด บกพร่อง ใช้งานไม่ได้ให้สามารถกลับมาใช้ในการพัฒนางานของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายอันทำให้การให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศหยุดชะงัก
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ประกอบ  ให้เป็นมาตรฐานกลาง สำหรับการจัดหา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
  5. บริหารจัดการ ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ การเชื่อมโยงเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  
  6. ศึกษา วิเคราะห์และบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  (War Room Center)
  7. ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย