Admin Ict

  1. บริหารจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ  ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง  การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ ผู้ควบคุม การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย การบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์  การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาบุคลากร การพิจารณากลั่นกรองผลงาน การประเมินบุคคล
  4. ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และต้นทุนผลิต
  5. บริหารจัดการการจัดประชุม ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย