Stand 1

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์  และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์  รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว     ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณ

2.  รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติผิดหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  หรือจรรยาบรรณ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

3.  ดำเนินการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน     ของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง  รวมทั้งเพื่อเป็นเงินสนับสนุนสถานพยาบาล

4.  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน          นิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน  รวมทั้งขึ้นทะเบียนการบริการทางนิติวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้

5.  มาตรฐานและการดำเนินการในการชันสูตรพลิกศพ  การตรวจพิสูจน์ผู้ป่วยคดี  และการตรวจพิสูจน์และหรือการตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช

6.  บริหารงานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีหน่วยงานในสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนัก

(2)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ  การเงิน  งบประมาณของสำนัก

(3)  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนัก

(4)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของผู้อำนวยการสำนัก

(5)  รวบรวมข้อมูลและประมวลผลงานของสำนัก

(6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.  กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์

(2)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์

(3)  เสริมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายงานนิติวิทยาศาสตร์

(4)  กำหนดมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์

(5)  พัฒนาระบบคุณภาพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(6)  พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์

(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนัก

(2)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ  การเงิน  งบประมาณของสำนัก

(3)  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนัก

(4)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของผู้อำนวยการสำนัก

(5)  รวบรวมข้อมูลและประมวลผลงานของสำนัก

(6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.  กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์

(2)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์

(3)  เสริมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายงานนิติวิทยาศาสตร์

(4)  กำหนดมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์

(5)  พัฒนาระบบคุณภาพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

3.  กลุ่มบริหารงานวิจัยและพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ศึกษา  วิจัย  สนับสนุน  หรือทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอื่น  ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (8) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2545 และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  พิจารณาเสนอเพื่อกำหนดนโยบาย  ทิศทางและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานวิจัยด้าน                  นิติวิทยาศาสตร์

(2)  กำหนดแผนงาน  แผนปฏิบัติการ  และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์

(3)  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์

(4)  ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานภายนอก  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัย     ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการ  บูรณาการระหว่างนักวิจัยในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

(5)  เป็นศูนย์กลางภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการจัดเก็บ  เผยแพร่  แลกเปลี่ยน สนับสนุน  ข้อมูลองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์  และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(6)  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานและติดตามประเมินผลการจัดการอบรม       และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ    ที่ได้รับมอบหมาย

 

โทร 02-1423528-42      โทรสาร 02-14239097