SectionGun

กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

        (1)  ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน  เขม่าปืนและร่องรอยเครื่องมือมีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจพิสูจน์และพัฒนางานตรวจพิสูจน์อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  เขม่าดินปืนและร่อยรอยเครื่องมือ (Toolmark)โดยที่บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานต้องมีความรู้ความชำนาญ  ทักษะ  ประสบการณ์ในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่ทำการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  เขม่าปืนและการตรวจพิสูจน์ร่องรอยเครื่องมือบนวัตถุพยานที่เกิดขึ้นจากกลไกการทำงานของอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืนและการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยกระบวนการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบตำหนิพิเศษหรือเอกลักษณ์ของร่องรอยการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆบนวัตถุพยานนั้น ๆ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืนและฐานข้อมูลร่องรอยต่าง ๆเช่น  ร่องรอยตัดตะปูเรือใบ  สะเก็ดระเบิดร่องรอยการตัด  งัดแงะ  ขูดขีด  จากเครื่องมือต่าง ๆ รอยพื้นรองเท้าและรอยดอกยางรถยนต์  เป็นต้น

        (2)  ตรวจสอบวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (Division of Physical Trace Evidence)   รับผิดชอบงานตรวจพิสูจน์และพัฒนางานตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์  โดยการวิเคราะห์วัตถุพยานด้วยเทคนิคฟิสิกส์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและธาตุองค์ประกอบภายในวัตถุพยาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการคลี่คลายคดีในประเด็นการตรวจพิสูจน์เพื่อการเชื่อมโยงหรือระบุชนิด       และประเภทของวัตถุพยาน(Unknown Sample)ด้วยเทคนิคเฉพาะทางของเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง        บนพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง  และใช้หลักการการตรวจวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและธาตุองค์ประกอบภายในวัตถุพยาน  เพื่อการเชื่อมโยงวัตถุพยานและการตรวจวิเคราะห์อ้างอิงจากฐานข้อมูล  โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์มากกว่า 1 เครื่องในการยืนยันผล  ให้สามารถตรวจพิสูจน์ครอบคลุมประเภทของวัตถุพยานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยเน้นศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องมือแต่ละเครื่อง  โดยให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องมืออย่างน้อย 2 คนต่อเครื่องมือ1 เครื่อง  เพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์  สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

        (3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Cifs 12

LabGun