SectionFingerPrint

กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ  ฝ่ามือ  ฝ่าเท้า

(2)  ตรวจพิสูจน์หารอยลายนิ้วมือแฝง  ฝ่ามือแฝง  และฝ่าเท้าแฝง

(3)  จัดเก็บฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ  ฝ่ามือ และตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(4)  จัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ  ฝ่ามือ  ฝ่าเท้าและผลการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(5)  เสนอความต้องการฝึกอบรม  กำกับดูแลและควบคุมผู้ปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการทดสอบระดับ

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(6)  จัดทำคำของบประมาณและแผนงานการดำเนินการใช้งบประมาณ

(7)  รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการประจำเดือน

(8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม ฝ่ายภายในสำนักที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Figerprint1