SectionDoc

กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  

    ตรวจพิสูจน์พยานเอกสารและการปลอมแปลงที่เป็นคดีจากหน่วยงานราชการ เช่น ศาลยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีระบบ ขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

ประเภทงานตรวจพิสูจน์                                                                          

(1)  ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียน  (Handwriting  Examinations)

(2)  ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ  (Signature  Examinations)

(3)  ตรวจพิสูจน์เรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับลายมือเขียนและลายมือชื่อที่จะมีมาในอนาคต

(4)  ตรวจพิสูจน์หมึกและกระดาษ  (Ink and Paper Examinations)

(5)  ตรวจหาข้อความที่เกิดจากรอยกดของการเขียน (Indented writing Examinations)

(6)  ตรวจร่องรอยการขูดลบ  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  (Alterations, Obliterations and Erasures  Examinations)

(7)  ตรวจพิสูจน์เอกสารไหม้ไฟ  (Charred  Document  Examinations)

(8)  ตรวจพิสูจน์เรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางเคมีและฟิสิกส์ที่จะมีมาในอนาคต

(9)  ตรวจเอกสารปลอมแปลง  (Counterfeit Documents Examinations)  เช่น  ธนบัตร  หนังสือเดินทาง  แผ่นป้ายทะเบียนและการเสียภาษี  บัตรเครดิต  บัตรประจำตัวประชาชน  โฉนดที่ดิน  สลากกินแบ่งรัฐบาล  และเอกสารสำคัญอื่น ๆ  ฯลฯ

(10)  ตรวจพิสูจน์อุปกรณ์สำนักงาน  (Office Machine  Examinations) เช่น  เครื่องพิมพ์ดี  เครื่องถ่ายเอกสาร  Printer  Fax  ฯลฯ

(11)  ตรวจพิสูจน์รอยตราประทับและเครื่องหมายการค้า  (Rubber Stamp and trademark  Examinations)

(12)  ตรวจระบบงานพิมพ์  (Printing  System  Examinations)

(13) ตรวจพิสูจน์เรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและการปลอมแปลงที่จะมีมา        ในอนาคต

(14)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ          ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

LabDoc1LabDoc2

การจัดเตรียมเอกสารตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจพิสูจน์

เอกสารตัวอย่างที่ส่งตรวจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ตัวอย่างลายมือเขียน  ลายมือชื่อที่เคยเขียนไว้เดิม ในเอกสารตามสถานที่ต่างๆ ของรัฐและเอกชน เช่น ศาล สถานีตำรวจ ธนาคาร ที่ว่าการอำเภอ (เขต) สหกรณ์ สำนักงานที่ดิน ขนส่ง อบจ. อบต. สถานพยาบาล ไฟฟ้า สถานศึกาา สรรพากร ที่ทำงานเป็นต้น

2. ตัวอย่างลายมือเขียน/ลายมือชื่อที่เขียนต่อหน้าพนักงานสอบสวนหรือศาล ในกระดาษที่มีเส้นบรรทัดจำนวน 5 หน้า กระดาษเต็ม และเจ้าหน้าที่ต้องรับรองเอกสารทุกแผ่น 

LabDoc3

คำแนะนำการจัดส่งพยานเอกสารตรวจพิสูจน์

1.อย่าให้พยานเอกสารเปียกน้ำ หรือถูกความชื้น

2.อย่านำพยานเอกสารทากาวปิดผนึกบนกระดาษอื่นๆ หรือเย็บลวดตรงบริเวณที่ต้องการตรวจพิสูจน์

3. อย่าพับพยานเอกสารให้เกิดรอยพับใหม่ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพับให้หลีกเลี่ยงการพับบริเวณที่ต้องการตรวจพิสูจน์

4. อย่าตัด ฉีก หรือ ทำเครื่องหมายใดๆ โดยไม่จำเป็นลงในพยานเอกสาร

5.บรรจุพยานเอกสารใส่ในซองที่มีขนาดเหมาะสม

6.พยานเอกสารฉบับที่เป็นปัญหา และฉบับที่เป็นตัวอย่างในการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบนั้นต้องเป็นฉบับจริง

 

ติดต่อสอบถาม โทร 0-2142-3560

โทรสาร 0-2143-9112