SectionDigital

 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดี  จากวัตถุพยานต่าง ๆ เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่ , เครื่องคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค , แท็บเล็ต , อุปกรณ์  หรือหน่วยบันทึกข้อมูล

(2)  จัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์

(3)  ค้นคว้าข้อมูล  พัฒนา  วิธีการตรวจพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

(4)  พัฒนามาตรฐานและศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

(5)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลในคดี

(6) ดำเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานตรวจพิสูจน์อื่น ๆ เช่น  กรมสอบสวนคดีพิเศษ , สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) , กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท)

(7)  พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

(8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ        ที่ได้รับมอบหมาย