SectionCheme

 

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยาและเคมี   ดังนี้

(1)  ตรวจพิสูจน์สารระเบิด  สารต่าง ๆ ที่เกิดจากการระเบิดหรือเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตระเบิด  ตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิงในคดีเพลิงไหม้  การตรวจ Trace evidence ที่พบในสถานที่เกิดเหตุ     และวัตถุพยานในกรณีต่างๆ เช่น เส้นใย สารเคมี ฯลฯ รวมถึงการตรวจพิสูจน์ทางนิติเคมีต่าง ๆ ทุกชนิด

(2)  การตรวจพิสูจน์ยาและสารพิษ  จากชีววัตถุ  เช่น  เนื้อเยื่อ  เลือด  ปัสสาวะ  ชีววัตถุ       ในร่างกายและวัตถุพยานต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตหรือใช้เป็นหลักฐานในคดีต่าง ๆ เช่น  ยานอนหลับ ยาฆ่าแมลง  ยาปราบวัชพืช ฯลฯ

(3)  การตรวจแอลกอฮอล์และสารพิษที่ระเหยได้  จากเลือด  ปัสสาวะ  ชีววัตถุในร่างกายและวัตถุพยานต่าง ๆ โดยตรวจพิสูจน์ทั้งทางด้านคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์  รวมทั้งการตรวจปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือด  เพื่อพิสูจน์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดซึ่งมีผลต่อกฎหมายที่กำหนดไว้

(4)  การตรวจสารเสพติดในชีววัตถุจากร่างกาย  และวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ

(5)  วิจัยและพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตรวจพิษวิทยาและเคมี  พัฒนา  วิธีการตรวจพิสูจน์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น  เป็นที่ยอมรับตามระบบมาตรฐานสากล

(6)  พัฒนามาตรฐานและศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยาและเคมี  ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

(7)  พัฒนา  กำหนดและกำกับมาตรฐานของการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ด้านพิษวิทยาและเคมี

(8)  พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบงานด้านการพิสูจน์พิษวิทยาและเคมี  เพื่อให้การทำงานด้านการตรวจพิสูจน์มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด

(9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล               ของห้องปฏิบัติการตรวจพิษวิทยาและเคมี

(10)  ดำเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์พิษวิทยาและเคมี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(11)  เผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยาและเคมี  ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

(12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ        ที่ได้รับมอบหมาย

 

LabCheme1LabCheme2LabCheme3

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 

โทร 0-2913-7758  

โทรสาร 0-2913-7725