อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ  หรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม  การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ  การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ การตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์  การตรวจสอบพยานเอกสาร  การตรวจพิสูจน์ทางเคมี     และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีหน่วยงานภายในสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

3. กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร

4. กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีวิวิทยา

5. กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี