SectionPsychia

 

กลุ่มนิติจิตเวช มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

ให้บริการตรวจพิสูจน์และหรือการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาทางนิติจิตเวช              ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

5.1  การประเมินวินิจฉัย

(1)  ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ถูกส่งประเมินสภาพจิตในคดีอาญา

-    ภาวะโรคจิต จิตบกพร่อง จิตฟั่นเฟือนในขณะประกอบคดี

-                   การประเมินสภาพจิตก่อนปล่อยจากเรือนจํา

-                   การประเมินสภาพจิตนักโทษประหาร

-                   การประเมินการรับโทษของเด็กและเยาวชนเทียบเท่าผู้ใหญ่

(2)  การประเมินความสามารถ

-     ความสามารถในการต่อสู้คดีอาญา

-     ความสามารถในการทํานิติกรรมสัญญาในคดีแพ่ง  เช่น   การประเมินความเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถของบุคคล  ความสามารถในการทําพินัยกรรม  ความสามารถในขณะ  ทํานิติกรรมสัญญา เป็นต้น

(3)  การประเมินภาวะอันตราย

-     การประเมินภาวะอันตรายตามคําสั่งศาล และหรือคำร้องขอของเจ้าพนักงาน

(4)  การตรวจพิสูจน์และหรือการวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด

(5)  การประเมินระดับความสามารถในการทํางานของบุคคล

-     การหย่อนประสิทธิภาพในการทํางาน

-     ความเหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย

(6)  ความสามารถในการคุ้มครองบุคคล (สิทธิของเด็ก)

-     ความสามารถในการดูแลเลี้ยงดูบุตร

-     ความต้องการของเด็กในการได้รับการดูแลจากบุคคลอื่น

5.2 การบำบัดรักษา

(1)  การให้ความรู้ทางจิตวิทยา (Psycho education)

(2)  การให้คำปรึกษา (Counseling)

(3)  การทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง (Supportive psychotherapy)

   โทร. 02 142 3627,02 142 3628, 02 142 3630   โทรสาร. 02 143 9115