SectionPatho

 

ลุ่มนิติพยาธิวิทยา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1)  มีหน้าที่รับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ,ผ่าศพและใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุการตายและพฤติการณ์การตายรายงานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหรือญาติผู้ตาย บทบาทดังกล่าว  ประกอบด้วยหน่วยงานอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่

(1)  หน่วยห้องผ่าศพ

(2)  หน่วยห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

(3)  หน่วยห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา

(4)  หน่วยห้องอ่านผลชิ้นเนื้อของพยาธิวิทยา

(5)  หน่วยห้องเก็บสารคัดหลั่งและวัตถุพยานทางศพ

(6)  หน่วยห้องบันทึก  และพิมพ์รายงานการชันสูตรศพ

(7)  หน่วยจัดทำกล่องแสดงชิ้นเนื้อ  และพิพิธภัณฑ์

(8)  หน่วยรังสีวิทยา

(9)  หน่วยแพทย์ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ

(2)  ให้บริการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 ตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอในกรณีตายผิดธรรมชาติ 5 ประการ กรณีตายอุบัติเหตุ,ถูกฆ่าตาย, ฆ่าตัวตาย, ถูกสัตว์ทำร้าย, ตายไม่ทราบสาเหตุหรือกรณีตายในระหว่างการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 148 โดยออกไปตรวจพร้อมกับทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ไปร่วมเก็บพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุมาตรวจพิสูจน์ประกอบคดีอาญา  นอกจากนี้กลุ่มนิติพยาธิวิทยาให้บริการด้านการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามที่พนักงานสอบสวนหรือญาติร้องขอ

(3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ          ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ติดต่อรับศพ 

ติดต่อในเวลาราชการ
 เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ณ  ห้องศพสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2926-9063  

 

Payati2