SectionClinic

 

ลุ่มนิติเวชคลินิก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  การตรวจร่างกาย  ประเมินสภาพบาดแผลและการบาดเจ็บ  เช่น  กรณีทำร้ายร่างกาย  กรณีฆาตกรรม  กรณีความผิดทางเพศ  และการตรวจร่างกายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

(2)  การจัดเก็บชีววัตถุ  วัตถุพยานจากบุคคลเพื่อตรวจสารพันธุกรรม

-  เพื่อประกอบการดำเนินคดี

-  เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธความเป็นบิดา-มารดา-บุตร และความเป็นเครือญาติ

-  เพื่อการเปรียบเทียบกับบุคคลสูญหาย

(3)  การจัดเก็บชีววัตถุ  วัตถุพยานจากบุคคลเพื่อตรวจสารพิษ  สารเสพติด

(4)  การให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลการตรวจทางนิติเวชคลินิก แก่หน่วยงานที่ร้องขอ

(5)  การให้บริการด้านวิชาการ และศึกษาดูงานทางนิติเวชคลินิก

(6)   การดูแลช่วยเหลือ หรือให้การรักษาผู้ป่วยคดี

(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ          ที่ได้รับมอบหมาย

    โทร. 02 142 3566 -70 

 

 

G Nitiji 3