KprGroup

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  และให้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  เสนอแนะและให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบ

หมายจากกระทรวงยุติธรรม และภารกิจจากรัฐบาลด้านความมั่นคง        ซึ่งครอบคลุมถึง

1.1  การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างหน้าที่ส่วนราชการในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

1.2  การปรับปรุงกลไกและวิธีการบริหารระบบราชการ

1.3  การปรับปรุงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ

1.4  การปรับปรุงระบบบุคลากรภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

1.5  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม และกระบวนทัศน์การบริหารของข้าราชการ      และเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2.  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการพัฒนาระบบราชการภายในสถาบัน

3.  ประสาน และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระดับกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริหารที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.  จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์

5.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้

6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย