SectionEvidence

 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

        (1)  เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางคดีพร้อมทั้งให้คำปรึกษา  เพื่อการประมวลผล สรุปผลเชื่อมโยง  วิเคราะห์ผลทางคดี  แก่ผู้บริหารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และส่วนราชการอื่นๆ

        (2)  เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสถิติทางคดีประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผลเชื่อมโยงคดีและวิเคราะห์ผลทางคดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางสืบสวนสอบสวน  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน            ในกระบวนการยุติธรรม  รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

        (3)  เป็นศูนย์ให้คำแนะนำและปรึกษาประสานงานในด้านการเก็บรวบรวมวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุ  จากบุคคล  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงแนะนำวิธีการบรรจุหีบห่อวัตถุพยาน  และการนำส่งวัตถุพยานเพื่อการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี  และถูกต้องตามมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์          

        (4)  เป็นศูนย์บริการให้คำแนะนำในการคัดเลือกจัดเตรียม  และการดำเนินการเกี่ยวกับ  วัตถุพยาน  เช่น  กรณีผู้ร้องขอให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์มีความจำเป็นต้องเตรียมคัดแยกและแบ่งตัวอย่าง      ที่จะดำเนินการที่จะตรวจพิสูจน์ก่อนการนำส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

        (5)  เป็นศูนย์กลางในการ รับ - ส่งวัตถุพยาน  จ่ายผลการตรวจพิสูจน์และจ่ายคืนวัตถุพยานให้แก่พนักงานสอบสวนหรือผู้ร้องขอในการดำเนินการตรวจพิสูจน์

        (6) เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล  และวัตถุพยานทางคดี  จากการตรวจพิสูจน์        ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         (7)  รับเรื่องราวร้องทุกข์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  และบริหารจัดการกรณีรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คล่องตัว  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

         (8)  พิจารณาเพื่อหาแนวทางหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้บริการแนะนำหรือข้อสังเกต      แก่ผู้ร้องทุกข์  เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับบริการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

         (9)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง      หรือที่ได้รับมอบหมาย