CsiSection

กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนกลาง) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ   และถ่ายภาพพยานหลักฐาน

(2)  ส่งมอบ-รับมอบพยานหลักฐาน จากสถานที่เกิดเหตุและ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น

(3)  จัดทำรายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรายงานผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น

(4)  รวบรวมประมวลและวิเคราะห์ผลการตรวจพิสูจน์เพื่อสรุปผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

(5)  ศึกษา วิจัย สนับสนุนหรือทำการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอื่น

(6)  การตรวจพิสูจน์หารอยลายนิ้วมือแฝง  ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือ/ฝ่ามือ/ฝ่าเท้า และจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์

(7)  จัดเก็บฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือและตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(8)  ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ ถ่ายภาพพยานหลักฐาน จัดทำคู่มือการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ พยานหลักฐาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

(9)  ช่วยสนับสนุนในการรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และการจัดการองค์ความรู้ภายในสำนัก

(10)  เสนอความต้องการฝึกอบรม กำกับดูแลและควบคุมผู้ปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการทดสอบระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(11)  กำกับดูแลตรวจสอบเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่

(12)  จัดทำคำของบประมาณและแผนงานการดำเนินการใช้งบประมาณ

(13)  จัดทำสื่อทางวิชาการ สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์

(14)  การจัดทำภาพจำลองเคลื่อนไหว 3 มิติ และภาพกราฟฟิคทางนิติวิทยาศาสตร์

(15)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย