SectionDNA

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 (1) ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมในภารกิจความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

 (2) ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมในคดีพิเศษ

 (3) ตรวจสารพันธุกรรมตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ

 (4) ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อระบุความสัมพันธ์ทางครอบครัว

 (5) ตรวจสารพันธุกรรมจากการร้องขอของกรมการปกครอง

 (6) ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์บุคคลสูญหาย การเกิดวินาศภัยกลุ่ม

 (7) ตรวจสารพันธุกรรมตามที่ประชาชนร้องของผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(8)จัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมวัตถุพยานทางคดีฐานข้อมูลสารพันธุกรรมข้อมูลบุคคล ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมบุคคลสูญหาย และฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง

(9) ดำเนินการตามนโยบายคุณภาพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

(10) พัฒนาคู่มือและเอกสารคุณภาพในห้องปฏิบัติการ

(11) วิจัยและพัฒนาการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

(12) กำหนดและกำกับมาตรฐานของการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

(13) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฐานข้อมูลสารพันธุกรรม

(14) ตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรม

(15)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 P Dan