กองสารพันธุกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมทั้งทางอาญา ทางแพ่ง รวมทั้งกฎหมายอื่น

2.ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมกรณีที่ประชาชนร้องขอตามพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559

3.ตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ไดอะตอมจากศพที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของสัตว์ป่า การตรวจพิสูจน์สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลชีพ เป็นต้น

4.จัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมบุคคล ข้อมูลบุคคล จัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง และฐานข้อมูลสารพันธุกรรมบุคคลสูญหายและศพนิรนาม รวมทั้งฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบุคคล

5.จัดทำระบบการสืบค้น การเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรม เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารพันธุกรรมในระดับประเทศ และนานาชาติรวมถึงการออกรายงานผล

6.บริหารจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โดยมีหน่วยงานในกองสารพันธุกรรม ดังต่อไปนี้

          1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          2. กลุ่มตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคลสูญหายและโครงการเฉพาะ

          3. กลุ่มตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมในคดี

          4. กลุ่มตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางทะเบียนราษฎร์

          5. กลุ่มจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรม

 

 P Dan