The Best 2560


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

1  1.นางณัฐธลักษณ์  ภักดีณรงค์นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

 

2  2.นายศานิต  ไชยยะ  นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

 

3   3.นายกำชัย  ศรีธรรม นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

 

4   4.นางสาวคณิตา  ชัยพงค์  นักวิชการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

5  5.นางสาวสุภาวดี  ถาวรชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

6  6.นางสาวปรียะมาศ  ปาปะเก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

 

7  7.นางสาวมาลัย  นาคทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

                       

  9      8.นางสาวพนิดา  โลหิตศิริ  นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

  8 Girapoun    9.นายจีระพันธุ์  มาชาวป่า นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

  7 1  10.นางสาวกรวิภา  บัวคำ  นักจัดการงานทั่วไป