พิมพ์
หมวด: หน่วยงานในสังกัด

 

 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
                     

1. ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญาตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจร้องขอ คดีพิเศษ คำสั่งศาล และกรณีพิเศษเร่งด่วนสำคัญ โดยปฏิบัติงาน ในพื้นที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

2. ให้บริหารงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในเชิงรุกโดยมีการสนับสนุนการปฏิบัติการ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยปรับปรุงกระบวนงานและวิธีปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นที่พึ่งได้ของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

3. เป็นศูนย์กลางการประสานงานและบริหารจัดการวัตถุพยาน โดยทำหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนการส่งตรวจ คัดแยกพยานหลักฐาน และวิเคราะห์เพื่อส่งตรวจพิสูจน์ไปยังห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

4. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการคดีจากการบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการประมวลผลเชื่อมโยงและวิเคราะห์ผล สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม

5. เปิดช่องทางการเข้าถึงการบริการประชาชนรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรมและยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในคดีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

6. ให้ความรู้และทำความเข้าใจในการบริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนช่องทางการเข้าถึงการบริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ประสานข้อมูลคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและอำนวยความเป็นธรรมต่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

โดยมีหน่วยงานภายในกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์  ดังนี้ 

                    1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                    2. กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

                    3. กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนกลาง)

                    4. กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนภูมิภาค)

                    5. งานบริหารจัดการคดี

                    6. งานตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ

                    7. งานวิเคราะห์ข้อมูลคดีทางนิติวิทยาศาสตร์