Stand 1

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

 

1.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

2. การขอรับรองระบบคุณภาพ 

    2.1  ISO 9001:2008

    2.2  ISO /IEC 17025:2005

3. MasterList เอกสารคุณภาพ