แหล่งอ้างอิงราคากลางมาตรฐาน

  • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

      http://www.bb.go.th/topic.php?gid=237&mid=279

  • ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

      http://www.bb.go.th/topic.php?gid=238&mid=280

  • ราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

      http://www.bb.go.th/topic.php?gid=239&mid=281

  • ราคามาตรฐานการออกแบบอาคาร กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

      http://www.bb.go.th/topic.php?gid=242&mid=284

  • แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

     http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/comprice/article_20130809094706.pdf

  • ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

     https://www.consultant.pdmo.go.th/index.php?mod=mediumprice&route=mediumprice