ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนัก

(2)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน งบประมาณของสำนัก

(3)  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนัก

(4)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของผู้อำนวยการสำนัก

(5)  ดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าและผลงานของสำนัก

(6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย