Sta DocCretary 1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป รวมทั้งร่าง โต้ตอบเอกสาร ที่มิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

(2) ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง เรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

(3) วางแผน และติดตามงานในส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

(4) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทำสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารของส่วนราชการ

(5) ดูแลการจัดเตรียมการประชุมและงานพิธีการต่าง ๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    

โทรติดต่อ 021423475-78     โทรสาร  021439068