St South

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์  การสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  ตรวจพิสูจน์  วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงของคดี  จัดทำและพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในคดี  งานวิชาการ  เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์  และจัดการความรู้ในการตรวจพิสูจน์เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีด้านความมั่นคง  และคดีพิเศษ 

โดยมีการแบ่งงานภายในศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนี้ 

 

1.  ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                              (1)  ปฏิบัติงานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                              (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของหัวหน้าศูนย์ฯ 

      (3)  ดำเนินการเบื้องต้น  หรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ  การเงิน  งบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการทางคดีนิติวิทยาศาสตร์  

     (4)  ดำเนินการเบื้องต้น  หรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลแผนงาน  รวบรวมข้อมูล  และประมวลผลงานของศูนย์ปฏิบัติการทางคดีนิติวิทยาศาสตร์  

      (5)  ดำเนินการเบื้องต้น  หรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล  และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการทางคดีนิติวิทยาศาสตร์ 

(6)  ดำเนินการเบื้องต้น  หรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารต่าง ๆ   การควบคุมภายใน  และอื่น ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  ส่วนปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

      (1)   ดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่พิสูจน์ทราบขยายผลทางคดี การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการเก็บข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ 

(2)  ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ สถานที่พิสูจน์ทราบขยายผลทางคดี ถ่ายภาพพยานหลักฐาน ตลอดจนถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

     (3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่พิสูจน์ทราบขยายผลทางคดี การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการเก็บข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามคู่มือมาตรฐาน

      (4) บันทึกข้อมูลการดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่พิสูจน์ทราบขยายผลทางคดี การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการเก็บข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ ลงสมุดคุมคดีและระบบ MIS

      (5)  จัดส่งวัตถุพยานตามระบบเพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ

      (6)  จัดทำรายงานการดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่พิสูจน์ทราบขยายผลทางคดี การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการเก็บข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์

      (7)  จัดทำรายงานความเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏความเชื่อมโยงทางคดี (DSM) 

      (8)  พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่พิสูจน์ทราบขยายผลทางคดี การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการเก็บข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

      (9)  เสนอความต้องการฝึกอบรม กำกับดูแลและควบคุมผู้ปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการทดสอบระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

    (10) กำกับดูแลตรวจสอบเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การพิสูจน์ทราบขยายผลทางคดี การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการเก็บข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่

    (11)  เสนอความต้องการครุภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการ

    (12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  ส่วนบริหารจัดการทางคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติงานในด้านการบริหารระบบการจัดการแฟ้มคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ และคดีความมั่นคง                                         

(2)  ควบคุม กำกับและดูแลการจัดเก็บและการเบิกจ่ายแฟ้มคดีอย่างมีระบบเป็นมาตรฐานสากล

      (3) ติดตามการจัดทำรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรายงานผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ของส่วนปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

      (4)  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรายงานผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ได้จัดทำขึ้น ก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีต่อไป

      (5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.  ส่วนตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ปฏิบัติงานและให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ ในประเภทคดีความมั่นคง คดีพิเศษ

(2)  ควบคุม กำกับและดูแลการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างมีระบบเป็นมาตรฐานสากล

(3)  กำกับดูแลตรวจสอบเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ในระบบมาตรฐาน

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.  ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลคดีทางนิติวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางคดี ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ ข้อมูลทางเทคนิค ฯลฯ เพื่อยืนยันพฤติการณ์บุคคล เครือข่าย 

(2)  จัดทำผังความเชื่อมโยงพฤติกรรมทางคดีบุคคล เครือข่าย 

(3)  จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงพฤติกรรมบุคคล เครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินคดี

(4)  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเพื่อการวิเคราะห์ อย่างต่อเนื่อง

(5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Tai 1